Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Forretningsorden

Forretningsorden for Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholms (FH) ledelse består af en bestyrelse og en centerledelse.

§1 Bestyrelsens ledelse og ansvar

1.     Bestyrelsen udøver sin funktion ifølge FHs vedtægter.

2.     Bestyrelsen har ansvar for, at den daglige ledelse af FH fungerer effektivt og efter de vedtagne retningslinjer.

3.     Bestyrelsen har ansvar for, at bogføring og formueforvaltning er korrekt.

4.     Bestyrelsen udarbejder en årlig aktivitetsplan.

5.     Bestyrelsen sørger for at der føres et medlemskartotek.

6.     Bestyrelsen ansætter og afskediger centerledelsen.

7.     Bestyrelsen godkender ansættelser og afskedigelser af evt. yderligere personale samt de generelle ansættelsesvilkår.

§ 2 Centerledelses ledelse og ansvar

1.     Centerledelsen varetager den daglige ledelse af FH efter bestyrelsens retningslinjer.

2.     Centerledelsen skal sørge for at bogføring sker korrekt.

3.     Centerledelsen stiller sin arbejdskraft til FHs disposition i henhold til den indgåede kontrakt og funktionsbeskrivelse.

§ 3 Forslag og henvendelser fra bestyrelsesmedlemmer

1.     Forslag og henvendelser fra bestyrelsesmedlemmer skal rettes til formanden.

2.     Ønskes et forslag behandlet på et bestyrelsesmøde, skal formanden have det mindst 2 uger før mødet.

§ 4 Informationsret og – pligt.

1.     Formanden udtaler sig på bestyrelsens vegne om foreningens anliggender. De øvrige bestyrelsesmedlemmer bør normalt kun udtale sig efter aftale med formanden.

2.     Centerledelsen udtaler sig inden for den daglige ledelses område om foreningens anliggender.

§ 5 Tavshedspligt

1.     Forhandlinger på bestyrelsesmøderne er omfattet af tavshedspligt.

2.     Tavshedspligten ophører ikke med bestyrelsesmedlemmers eller centerledelses fratræden.

§ 6 Inhabilitet

1.     Ved interessekonflikter mellem foreninger, bestyrelsesmedlemmer eller den daglige ledelse må de implicerede parter ikke deltage i bestyrelsens behandling af sagen.

2.     Om en person skal udelukkes fra behandling af en sag, afgøres af de øvrige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og den pågældende høres om evt. inhabilitet.

§ 7 Forholdet til myndighederne

1.     Formanden og Centerledelsen er ansvarlig for, at der rettidigt foretages de fornødne handlinger i forhold til offentlige myndigheder og instanser.

§ 8 Bestyrelsesmøder

1.     Bestyrelsesmøder skal indkaldes med min. 1 uges varsel og indeholde en dagsorden og tid og sted.

2.     Bestyrelsen afholder 1 møde hvert kvartal med som minimum følgende punkter:

a.     Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde

b.     Orientering fra formand, centerledelse, Selvhjælp samt evt. andre bestyrelsesmedlemmer

c.      Økonomi, budget og regnskab

d.     Kommende og igangværende aktiviteter

e.      Personale

f.       Eventuelt.

3.     Desudenholdes et møde årligt hvor handlingsplan for det kommende år fastlægges, og indkaldelsen til generalforsamlingen fastlægges.

4.      Derudover afholdes møder efter behov, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

5.     I møderne deltager udover bestyrelsen med suppleanter(uden stemmeret) også centerledelsen med ret til at udtale sig medmindre bestyrelsen i enkelte tilfælde træffer anden beslutning.

Personale/ udvalgsmedlemmer/ eller andre kan deltage under behandling af relevante punkter.

§ 9 Forhandlingsprocedure

1.     Formanden leder bestyrelsesmøderne

2.     Centerledelsen udfærdiger referat med konklusion og beslutninger på de ordinære bestyrelsesmøder. Evt. særstandpunkter skal fremgå.

3.     Ved mødet tages beslutning om, hvad der evt. skal offentliggøres og hvordan og hvor.

§ 10 Budgetter, regnskaber og årsberetning.

1.     Centerlederen / kassereren lægger budget for det følgende år til godkendelse af bestyrelsen inden udgangen af december.  Evt. samtidigt forelægges budgetter for en længere årrække.

2.     Centerlederen / kassereren forelægger kvartalsvise budgetopfølgninger til bestyrelsens ordinære møde.

3.     Det reviderede regnskab og årsrapporten skal forelægges bestyrelsen med henblik på godkendelse på generalforsamlingen.

Opdateret august 2019