Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vedtægter

Vedtægter for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm

som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 2007 med ændringer senest vedtaget på generalforsamlingen d. 30. april 2018.

§ 1. Navn og hjemsted

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm er en forening med hjemsted i Hørsholm Kommune.

§ 2. Formål

Stk.1. Frivilligcenter Selvhjælp Hørsholm har til formål aktivt at fremme og formidle kontakten og samar-bejdet mellem medlemmerne indbyrdes og mellem medlemmerne og Hørsholm Kommune og kommu-nens borgere for herigennem at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde til gavn for så mange af kommunens borgere som muligt. Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm skal bidrage til at igangsætte, udvikle og tilvejebringe det økonomiske grundlag for lokale ideer og projekter.

Stk. 2. Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm varetager fælles interesser for medlemmerne gennem

• synliggørelse af det frivillige arbejde
• medvirken til at udvikle netværk
• udvikling af selvhjælpsgrupper
• fælles kurser, temadage og arrangementer
• formidling af frivillig indsats
• medlemsservice
• videnbank

Stk. 3. Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm skal tilstræbe den bredest mulige forankring i det lokale for-eningsliv og omfatte alle aldersgrupper.

Stk. 4. Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm er uafhængig af politiske og religiøse interesser.

Stk. 5. Foreningen arbejder som frivilligcenter og med selvhjælpsgrupper efter FriSes kvalitetsstandarder og kan tilslutte sig Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks formål og vedtægter, hvilket er garanti for for-eningens tilbud og ydelser.

§ 3. Medlemskab

Stk. 1. Alle foreninger, organisationer, virksomheder, grupper og enkeltpersoner, der deltager i frivilligt arbejde og har en væsentlig aktivitet i Hørsholm Kommune, kan blive medlem af Frivilligcenter og Selv-hjælp Hørsholm.

Stk. 2. I tvivlstilfælde træffer bestyrelsen den endelige beslutning om medlemskab.

Stk. 3. Modarbejder et medlem Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm eller dets formål, kan medlemmet ekskluderes på den ordinære generalforsamling, når spørgsmålet er optaget som et punkt på dagsorde-nen.
Eksklusion kræver 2/3 stemmeflertal af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholms øverste myndighed. Adgang til generalforsamlingen har repræsentanter for medlemmerne og enkeltmedlemmer, jfr. § 3.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved brev til medlemmerne.

Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Årsberetning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Fremtidige mål.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg til bestyrelse.
9. Valg af eksternt revisionsfirma
10. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 5. Indkomne forslag og revideret regnskab fremlægges til gennemsyn for medlemmerne på Frivillig-centrets adresse 8 dage før generalforsamlingen.

§ 5. Stemmeret og afstemning

Stk. 1. Stemmeret på generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer.

Stk. 2. Ved afstemninger har foreninger, organisationer og grupper hver 10 stemmer, mens virksomheder og enkeltpersoner hver har 1 stemme.

Stk. 3. For hver forening, organisation eller gruppe må kun én person udøve stemmeretten på general-forsamlingen. Den pågældende skal på forlangende overfor generalforsamlingens dirigent dokumentere, at han eller hun er bemyndiget til at stemme på foreningens, organisationens eller gruppens vegne.

Stk. 4. Vedtagelser sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis 1/3 af medlemmerne kræ-ver det. Krav fra medlemmerne skal ledsages af en begrundet dagsorden for den ekstraordinære gene-ralforsamling.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes senest 3 uger efter begæringen fra medlemmerne er bestyrelsen i hænde.

§ 7. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen er under ansvar for generalforsamlingen ansvarlig for Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholms daglige ledelse og drift. Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 9 medlemmer. Desuden kan der vælges 2-3 suppleanter. Der må i bestyrelsen til enhver tid kun sidde ét medlem for hvert kontin-gentbetalende, jfr. § 3, stk. 1.

Stk. 2 Bestyrelsen tilstræbes sammensat af repræsentanter for forskellige brancher og sektorer og med forskellige kompetencer og erfaringer.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. I lige år vælges 3-5 og i ulige år 2-4 medlemmer. For at være valgbar skal man have bopæl i Hørsholm Kommune. Et bestyrelsesmedlem kan ikke repræsentere kommunen. Frivilligcentrets og medlemsforeningernes lønnede personale er ikke valgbare.

Stk. 4. Såfremt generalforsamlingen har valgt færre end 9 medlemmer, kan bestyrelsen løbende supplere sig med yderligere medlemmer indtil medlemstallet 9 er nået. De indsupplerede medlemmer skal opfylde valgbarhedskravene, og deres mandat skal bekræftes af næstfølgende generalforsamling.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges 4 gange. Formand og næstformand kan kun genvælges 2 gange i samme position. Formand og næstformand kan ikke være en kommunal repræsentant.

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer på førstkommende be-styrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Frivilligcen-ter og Selvhjælp Hørsholms daglige leder indkalder til det konstituerende møde. Frivilligcenter og Selv-hjælp Hørsholms daglige leder er sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 7. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen kræver det, dog mindst 1 gang i kvartalet. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med dagsorden med mindst 1 uges varsel. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper.

Stk. 8. Formanden og Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholms daglige leder tegner foreningen udadtil i juridiske og økonomiske forhold.

Stk. 9. Bestyrelsen kan indgå sponsoraftaler og modtage gaver og offentlige tilskud til foreningen.

Stk. 10. For Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholms forpligtelser hæfter alene foreningens midler.

Stk. 11. Bestyrelsen fører beslutningsreferat af sine møder.

Stk. 12. Bestyrelsen ansætter en daglig leder for Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm.

Stk. 13. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

§ 8. Regnskab og revision

Stk. 1. Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholms regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet revideres og påtegnes af det af generalforsamlingen valgte registrerede eller statsau-toriserede revisionsfirma. Det reviderede regnskab skal senest den 15. marts hvert år fremsendes til be-styrelsen og forelægges på bestyrelsesmøde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen og kræver mindst 2/3 stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

§ 10. Opløsning af Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm

Stk. 1. Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm kan kun opløses ved beslutning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Første gang med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede med-lemmer. Anden gang med almindeligt stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Der skal være mindst 4 uger og højst 8 uger mellem de to generalforsamlinger. Forslag om opløs-ning af Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm skal fremgå af dagsordenen.

Stk. 3. På den sidste generalforsamling inden opløsningen af Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm skal der træffes beslutning om, hvordan centrets formue skal disponeres. Ved opløsning af centret skal for-muen tilfalde et eller flere projekter, hvis formål ligger tæt op af centrets eget.

Stk. 4. Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholms protokoller og regnskabs- og arkivmateriale skal afleveres til Hørsholm kommunes Lokalhistoriske Arkiv.

Ingen ændringer siden 30. april 2018